Biografi Ajip Rosidi Bahasa Sunda

Dijual Buku Antik dan Langka


Biografi  Ajip Rosidi Bahasa Sunda
Ajip Rosidi


Biografi Ajip Rosidi.
Ajip Rosidi lahir di Jatiwangi, 31 Januari 1938. Bukuna anu munggaran,Tahun-Tahun Kematian, medal taun 1955. Ti harita karyana terus merul aya puluhna judul. Ari dina basa Sunda, karya anu munggaran medal nyaeta, Kanjut Kundang,antologi carpon jeung sajak, taun 1963.

Ajip teu ngan nulis karya sastra wungkul,tapi deuih kritik jeung esey katut bahasan lianna. Lian ti eta, aya deuih anu mangrupa memoar ngeunaan para tokoh ti rupa-rupa widang kaahlian.


Cara nu kungsi ditulis dina Bubuka Cupumanik Astagina, Ajip boga maksud nulis sabangsa memoar nu wangunna mangrupa panineungan ngeunaan babaturan atawa kajadian anu kungsi kaalaman dina hirup. Henteu ngaleunjeur jeung nulisna ge istuning sahayuna, anu lamun geus meujeuhna sabukueun rek dihijikeun, tapi judulna beda-beda. Jadi masing-masing bisa dibaca mandiri. Kitu deui heula pandeurina.


Sanajan leuwih afdol lamun nu dibaca mimiti teh hurip waras! ditema ku Cupumanik Astagina, kakara nu ieu.


Sabagian tulisan anu dimuat dina buku Ucang-Ucang Angge asalna ditulis dina basa Indonesia sarta kungsi dimuat dina majalah atawa surat kabar.


Tapi dina waktu mindahkeunana kana basa Sunda rea anu ditambahan atawa dikurangan diluyukeun jeung kapereluan ayeuna. Sabagian deui mah memang ditulis dina basa Sunda sarta aya nu kungsi dimuat dina Mangle nu salilana mere tempat kana tulisan-tulisan Ajip. Aya oge anu dicutat tina buku harian.  


Ucang-Ucang Angge.

Sabagian tulisan anu dimuat dina buku Ucang-Ucang Angge asalna ditulis dina basa Indonesia sarta kungsi dimuat dina majalah atawa surat kabar.

Tapi dina waktu mindahkeunana kana basa Sunda rea anu ditambahan atawa dikurangan diluyukeun jeung kapereluan ayeuna. Sabagian deui mah memang ditulis dina basa Sunda sarta aya nu kungsi dimuat dina Mangle nu salilana mere tempat kana tulisan-tulisan Ajip. Aya oge anu dicutat tina buku harian.
 Baca berikutnya


 sejarah cadas pangeran bahasa sunda
Sejarah Cadas pangeran Bahasa Sunda 
Saupama ti Sumedang rék ka Bandung, nepi ka Tanjungsari, tangtu ngaliwat tanjakan anu kacida panjangna, nyaé ta tanjakan Cadas Pangéran. Nu matak éta tanjakan disebut kitu, rada panjang sajarahna, malah supaya tétéla, leuwih hadé  ku urang dikanyahokeun, kumaha di lebah dinya kaayaanana ayeuna, baheulana jeung baheula pisan.

 read more dongeng sunda nyi roro kidul
Dongeng Sunda Nyi Roro Kidul
Kacaritakeun praméswari Prabu Munding Wangi ngagaduhan putra istri, anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, jenegenana Déwi Kadita. Saking ku geulis-geulisna éta si putri dugi ka padanyebat Déwi Srangéngé. Pangna disebat Déwi Srangéngé

 dongeng sunda nyi roro kidul
Dijual Buku Antik dan Langka Sastra Sejarah Dll
Dijual Majalah Cetakan Lama
Dijual Buku Pelajaran Lawas

Postingan terkait

Saya JAY SETIAWAN
tinggal di kota Bandung. Selain iseng menulis di blog, juga menjual buku-buku bekas cetakan lama. Jika sahabat tertarik untuk memiliki buku-buku yang saya tawarkan, silahkan hubungi Call SMS WA : 0821 3029 2632. Trima kasih atas kunjungan dan attensinya.

Biografi Ajip Rosidi Bahasa Sunda

Posting Komentar