Biografi Novelis Sunda Tini Kartini

Dijual Buku Antik dan Langka


Biografi Sastrawati Sunda Tini Kartini


Dilahirkeun di Tasikmalaya tanggal 29 Oktober 1933. Mimiti meunang atikan SD di Tasikmalaya, terus ka SMP. Pindah ka SGB Bandung, nuluykeun ka SGA, tamat taun 1957. Taun 1959 tamat Kursus B I Basa Sunda, neruskeun ka IKIP (UPI ayeuna) Jurusan Bahasa jeung Sastra Indonesia, lulus taun 1969.

Kungsi jadi guru SD di Tasikmalaya, guru SMEP di Bandung, Tasikmalaya. Taun 1964-1969 jadi Sekertaris Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Bandung Ekstension Tasikmalaya.Taun 1970 jadi Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Sunda IKIP Bandung Ekstension Tasikmalaya. Ti taun 1971 pindah ka Bandung cekel gawé di Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat Bidang Pendidikan Masyarakat.

Di sagigireun tugas dinesna Tini aktif dina Bidang penelitian basa jeung sastra Sunda. Hasil penelitianana nu geus diterbitkeun nu geus diterbitkeun ku Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, nya éta D.K. Ardiwinata, Sastrawan Sunda (1976) jeung Yuliana Sastrawan Sunda (1979). Hasil penelitian sejenna, nya mangrupa hasil gawe babarengan jeung peneliti séjénna, nya éta: Undak-usuk Basa Sunda (1977), M.A. Salmun (1978) Biografi dan Karya Sastrawan Masa 1945-1965 (1979), Struktur Cerita Pantun Sunda (1980), biografi dan karya Haji Hasan Mustapa (1981), Sastra Lakon dalam Bahasa Sunda (1982).

Tini mimiti nulis dina basa Sunda taun 1959. Tulisanana mangrupa carpon, sajak jeung bahasan. lian ti éta Tini ogé loba narjamahkeun hasil sastra asing kana basa Sunda, boh carpon boh sajak.

Karanganana sumebar dina: Sipatahunan, Mangle, hanjuang, Gondewa jeung Kompas. Karyana nu geus dibukukeun mangrupa kumpulan carpon: Jurig (Kiwari Bandung 1963), disusul ku Pasea (Cupumanik, Pasuketan, Jatiwangi, 1965), Munggaran Diajar Maca jeung Nulis (1978) jeung Cepat dan Mudah (1976) ku penerbit Kancana. Nyi Karsih geus diterjemahkeun ku Ajip Rosidi kana basa Indonesia sarta dimuat dina kumpulan terjemahan carpon Sunda Dua Dukun.Taun 1982 kungsi jadi ketua Paguyuban Sastrawati Sunda PATREMTina: Nyi Karsih. Penerbit: Rahmat Cijulang 1983.Dijual Buku Antik dan Langka Sastra Sejarah Dll
Dijual Majalah Cetakan Lama
Dijual Buku Pelajaran Lawas

Postingan terkait

Saya JAY SETIAWAN
tinggal di kota Bandung. Selain iseng menulis di blog, juga menjual buku-buku bekas cetakan lama. Jika sahabat tertarik untuk memiliki buku-buku yang saya tawarkan, silahkan hubungi Call SMS WA : 0821 3029 2632. Trima kasih atas kunjungan dan attensinya.

Biografi Novelis Sunda Tini Kartini

Posting Komentar