Hartina Carpon atawa Carita Pondok

Dijual Buku Antik dan Langka

Hartina Carpon atawa Carita Pondok
Carita pondok téh aya sasaruanana jeung dongéng. Boh dongéng boh carita pondok pada-pada caita anu parondok. Ngan baé lamun dina dongéng sok aya babagian anu pamohalan, dina carita pondok mah umumna euweuh, tegesna eusi carita téh kaharti ku akal. Palakuna, jalan caritana, tempat jeung waktu kajadianana, diréka lir anu enya kajadian. Gelarna deui anu béda téh. Dongéng mah umumna hasil sastra béh ditu, ari carita pondok hasil sastra kaayeunakeun. Cara nyebarna dongéng mah umumna ku lisan, ari carita pondok mah ku tulisan. Saperti umumna sastra lisan, dongéng mah teu kasebut ngaran anu ngarangna, disebutna ogé sastra balaréa. Ari carita pondok mah kanyahoan saha anu ngarangna, da sok dituliskeun.

Dina tahun 1929 di urang medal majalah Parahyangan, dikaluarkeun ku Balé Pustaka. Dina majalah osok dimuat carita pondok. Lian ti dina majalah, carita pondok téh gelar dina buku. Buku kumpulan carita pondok anu mimiti judulna Dogdog pangrewong, dikaluarkeun ku balé pustaka dinataun 1930. Ngaran anu ngarang ukur ditulis aksara mimitina G.S (jadi genep taun leuwih tiheula batan kumpulan carita pondok anu mimiti dina sastra Indonesia, nyaéta Teman Duduk karangan Muh. Kasim anu kaluar taun 1936. Cag. Dicutat tina buku Panyungsi Sastra ku Yus Rusyana. Penerbit Rahmat Cijulang. 1990.

Dijual Buku Antik dan Langka Sastra Sejarah Dll
Dijual Majalah Cetakan Lama
Dijual Buku Pelajaran Lawas

Postingan terkait

Saya JAY SETIAWAN
tinggal di kota Bandung. Selain iseng menulis di blog, juga menjual buku-buku bekas cetakan lama. Jika sahabat tertarik untuk memiliki buku-buku yang saya tawarkan, silahkan hubungi Call SMS WA : 0821 3029 2632. Trima kasih atas kunjungan dan attensinya.

Hartina Carpon atawa Carita Pondok

Posting Komentar